","caption":"","display":"center"},{"type":"paragraph","text":"މޫސަ ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ދިޔައީ މާފަންނު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ހުންނަ ވެކްސިން ދޭ ސެންޓަރަށެވެ. އެ ތަނަށް ވަދެ، ވެކްސިން ޖަހާ ނިމެންދެން އޭނާ ކުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކިޔައިދިނީ މިނެޓެއްގެ ކުރު ޓިކްޓޮކް ވީޑިއޯއަކުންނެވެ. މިއީ އެހާ ވެސް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. މޫސަ މިކަން ކުރި ގޮތް ބަލަން ބޭނުން ނަމަ، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެނެޖްސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ އޮފިޝަލް ޓިކްޓޮކުން އެ ވީޑިއޯ ބެލޭނެ އެވެ."},{"type":"sub heading","text":"މޫސަ ހަނދާންކޮށްދިން މުހިންމު ކަންކަން؛"},{"type":"paragraph","text":"- ބޭހެއް ކުރާ ނަމަ، ބޭސް ސިޓީ ގެންދިއުން"},{"type":"paragraph","text":"- އައިޑީކާޑު ގެންދިއުން"},{"type":"paragraph","text":"- ކިއު ނަންބަރެއް ނަގައިގެން، ނަންބަރު ޖެހެންދެން މަޑުކުރުން"},{"type":"paragraph","text":"- ވެކްސިން ސެންޓަރުގައި ތިބޭ އޮފިޝަލުންގެ އިރުޝާދަށް ތަބާވުން"},{"type":"tweet","embed_code":"

To provide you with the most up to date information on COVID-19 response and vaccination efforts and to reach a broader audience, we have launched our new @tiktok_us channel.

Please join via: https://t.co/zFF1zVmap3 pic.twitter.com/CWIkAGOZg0

— Health Protection Agency (@HPA_MV) February 13, 2021
","caption":"","display":"center"},{"type":"sub heading","text":"އަދި އެހެން ކަމެއް!"},{"type":"facebook post","embed_code":"
@hpa_mv

Bro

♬ Bro - Health Protection Agency
","caption":"","display":"center"},{"type":"paragraph","text":"ސައިކަލުގެ ހަރު ނުނައްޓާ ދުއްވާފައިދާ ތަން ފެނިއްޖެ ނަމަ، އެ ވެހިކަލެއްގައި އިން މީހަކަށް ގޮވައި \"ބްރޯ ހަރު\" ބުނުމަކީ އަހަރެމެން ކުރާ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. އޭރުން ދުއްވަން އިން މީހާގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލަކަށް ހުށަހެޅުމުން ސަލާމަތްކޮށްދެވެނީ އެވެ. އެޗްޕީއޭ ޓިކްޓޮކުގައި އިން ދެ ވަނަ ވީޑިއޯގައި ވެސް އަންނަނީ ހަމަ މި ކަހަލަ ހާލަތެކެވެ. އެކަމަކު \"ބުރޯ ހަރޭ\" ކިޔާފައި ގޮވަން ބަލައިލި އިރު، އެ މީހާ އިނީ މާސްކު ދަތްދޮޅިއާ ހަމައަށް ތިރި ކޮށްލައިގެންނެވެ. އެންމެފަހުން އޭނާއަށް ފުރަތަމަ ބުނަން ޖެހުނީ \"ބުރޯ މާސްކު؟\" އެވެ."}],"section_tag":{"id":105,"slug":"lifestyle","dhivehi":"ލައިފްސްޓައިލް","english":"Lifestyle","pivot":{"article_id":87105,"tag_id":105}},"datetime_formats":{"dho":"18 Feb 2021"},"og_image":{"type":"ogimage","public_file":"thaana_og/2021/02/18/94b706d20275541d278416af41f3b6e642dc06aa.png","featured":0},"stat":{"id":90087,"article_id":87105,"comments":2,"visits":7303,"created_at":"2021-02-18 13:08:59","updated_at":"2021-02-24 21:58:40","reactions":0},"pivot":{"tag_id":7883,"article_id":87105}},{"id":72871,"headline":"ކަރަންޓީން ޗެކްލިސްޓް","sub_headline":null,"short_headline":"ކަރަންޓީން ޗެކްލިސްޓް","latin_headline":"Quarantine Checklist","summary":null,"guest_author":null,"status_id":5,"user_id":205,"created_at":"2020-04-21 11:40:13","updated_at":"2020-04-21 13:12:20","hide_author":0,"publish_at":null,"deleted_at":null,"datetime":"2020-04-21 13:12:19","detail_layout_id":1,"version_id":182296,"coverage_type_id":1,"featured_tag_id":7883,"author_location":null,"disable_comments":0,"activate_ticker":0,"short_url":"https://dho.mv/health_12982/72871","disable_feelings":0,"locked_by_id":null,"locked_at":"2020-04-21 13:11:40","product_id":2,"liveposts_updated_at":null,"featured_media":{"type":"photo","photo_id":"273751","caption_id":"423695","version_no":"3","version_id":"702833","caption_updated":"0","display":"block","featured":"1","proxy_file_url":"https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/mihaaru.static/proxies/2020/04/21/273751_1_7b53164ada11193515990f9713bf58b777290ae7.jpg","photo":{"public_file":"photos/2020/04/21/273751_3_7b53164ada11193515990f9713bf58b777290ae7.jpg","photo_credits":"","photographer":"Ifraz Ali","profile_id":11,"color":"#4a2f1d","orientation":"portrait","dimensions":[82.55555555555556,100]},"caption":{"caption":"ކަރަންޓީން ޗެކް ލިސްޓް."},"have_main_youtube":false},"youtube_main":false,"media_json":[{"type":"photo","photo_id":"273751","caption_id":"423695","version_no":"3","version_id":"702833","caption_updated":"0","display":"block","featured":"1","proxy_file_url":"https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/mihaaru.static/proxies/2020/04/21/273751_1_7b53164ada11193515990f9713bf58b777290ae7.jpg","photo":{"public_file":"photos/2020/04/21/273751_3_7b53164ada11193515990f9713bf58b777290ae7.jpg","photo_credits":"","photographer":"Ifraz Ali","profile_id":11,"color":"#4a2f1d"},"caption":{"caption":"ކަރަންޓީން ޗެކް ލިސްޓް."}},{"type":"ogimage","public_file":"thaana_og/2020/04/21/23df0791e2e159bd06ea45d0553e3cc9816b7436.png","featured":0}],"body_json":[{"type":"paragraph","text":"ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި މިހާރު ހާހަކަށްވުރެ ވުރެ ގިނަ މީހުން އެބަ ތިއްބެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓީވްވާ މީހުންނާއި މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެދާނެ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން މި ފެސިލިޓީތަކަށް ބަދަލުކުރެ އެވެ. މި ގޮތަށް ކަރަންޓީނުވުމަށް ގެންދާ މީހަކު، ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ހުރި ނަމަ، އެ އެއްޗެއް ހިފައިގެން ދިއުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިރުޝާދުދެ އެވެ. މިހެން ގެންދެވިދާނެ ބައެއް އެއްޗެހީގެ ޗެކްލިސްޓެއް ވެސް އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ."},{"type":"paragraph","text":"ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކަރަންޓީނަށް ދާންޖެހިދާނެ މީހަކަށް ވާތީ ތައްޔާރުވެ ތިބޭށެވެ."},{"type":"sub heading","text":"ގެންދެވިދާނެ އެއްޗެހި"},{"type":"paragraph","text":"✅ ނަމާދު ކިޓް / ނަމާދުކުރަން މުސައްލައެއް އަދި އަންހެނަކު ނަމަ މުސައްލައާ އެކު ނަމާދު ދޮޅިއެއް"},{"type":"paragraph","text":"✅ މަދިރި ލޯޝަން / މަދިރި ލޯޝަން ނުވަތަ އިންސެކްޓް ސުޕްރޭ ފުޅިއެއް ގެންދަންވާނެ"},{"type":"paragraph","text":"✅ ތުވާލި / ކަރަންޓީނުގައި 14 ދުވަހު ހުންނަން ޖެހޭނެތީ ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ އެއް ތުވާއްޔަށް ވުރެ ގިނައިން ގެންދިއުން"},{"type":"paragraph","text":"✅ އެއާ ޕްރެޝްނާ"},{"type":"paragraph","text":"✅ ޓޮއިލެޓްރީސް / ދަތް އުނގުޅާ ބޭހާއި ބުރުސް އަދި ޝައިބޯނި ކަހަލަ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ގެންދަން އިސްކަންދޭތި"},{"type":"tweet","embed_code":"

ކަރަންޓީީން ވުމަށް ފެސިޓީތަކަށް ދާއިރު ގެންދެވިދާނެ ބައެއްތަކެތި:https://t.co/2q2CLGDt2m pic.twitter.com/zAx1MHZDK3

— Health Protection Agency (@HPA_MV) April 21, 2020
","caption":"އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ދާ މީހުނަށް ގެންދެވިދާނެ ތަކެތީގެ ލިސްޓް.","display":"center"},{"type":"paragraph","text":"✅ ކުޑަކުއްޖެ ނަމަ އެ ކުއްޖަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ޕެކްކުރަން ވާނެ"},{"type":"paragraph","text":"✅ މިހާރު ވެސް ބޭނުންކުރާ ބޭހެއް ހުރި ނަމަ ގެންދަން ހަނދާންކުރާތި"},{"type":"paragraph","text":"✅ ބާމު ފުޅިއެއް"},{"type":"paragraph","text":"✅ ބޭސް މަލަން"},{"type":"paragraph","text":"✅ ފޯނު ޗާޖަރު"},{"type":"paragraph","text":"✅ ލެޕްޓޮޕް"},{"type":"paragraph","text":"✅ ކިޔާނެ ފޮތެއް / ލިޔަން ބޭނުން ނަމަ ގަލަމާއި ފަންސޫރާއި އަދި ނޯޓްފޮތެއް"}],"section_tag":{"id":12982,"slug":"health_12982","dhivehi":"ސިއްހަތު","english":"Health","pivot":{"article_id":72871,"tag_id":12982}},"datetime_formats":{"dho":"21 Apr 2020"},"og_image":{"type":"ogimage","public_file":"thaana_og/2020/04/21/23df0791e2e159bd06ea45d0553e3cc9816b7436.png","featured":0},"stat":{"id":73098,"article_id":72871,"comments":0,"visits":728,"created_at":"2020-04-21 13:13:01","updated_at":"2021-02-15 23:08:09","reactions":0},"pivot":{"tag_id":7883,"article_id":72871}}],"from":1,"last_page":1,"next_page_url":null,"path":"https://dho.mv/health_protection_agency","per_page":16,"prev_page_url":null,"to":2,"total":2}; var slug = "health_protection_agency"; var icons = {"people":"ic-people","baiscope":"ic-movies","music":"ic-music","style":"ic-fashion","technology":"ic-technology","health":"ic-health","food":"ic-food","story":"ic-story","lifestyle":"ic-parenting","default":"ic-article"}; var pageTitle = "Health Protection Agency"