6 Jan 2022

ތިޔަ ރަށު މީހުން މިއަށް ކިޔަނީ ކީކޭ؟

By: Ahmed Jaishan

މި ސެގްމެންޓުގައި މީގެ ކުރިން ގެނެސްދިން އެއްޗެހީގެ ނަންތައް ވަރަށް ގިނަ ހިސާބުތަކުގައި ތަފާތެވެ. ސީދާ ވަކި ހާއްސަ ނަމެއް ނެތި އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މުޅިން އެއްވެސް ކަހަލަ ގުޅުން ނުހުންނަ ނަންތައް ވެސް އެއްޗިއްސަށް ކިޔާފައިހުރެ އެވެ.

މިއަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ވެސް ގިނަ ބަޔަކު އެއް ނަމެއް ކިޔައި އުޅޭ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުގައި ހާއްސަކޮށް މިއަށް ކިޔައި އުޅެނީ ތަފާތު ނަމެކެވެ. މިއީ އާންމުކޮށް ވަލުތެރޭ ހެދޭ ގަހެއްގައި އަޅާފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.

މިއަށް ތިޔަ ރަށު މީހުން ކިޔައި އުޅެނީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ؟

ސަގާފަތް ދިވެހި ބަސް

Popular