10 Oct 2018

އިންކްޓޯބަރުގެ ދެލިން ދިވެހި 15 ހުނަރު

މިއީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު، މުޅި ދުނިޔެ ބައިވެރިވާ ކުރެހުމުގެ ޗެލެންޖެކެވެ. ދިވެހިންގެ ހުނަރު ވެސް މީގައި ދައްކާލަ އެވެ.

މިއީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު، މުޅި ދުނިޔެ ބައިވެރިވާ ކުރެހުމުގެ ޗެލެންޖެކެވެ. ދިވެހިންގެ ހުނަރު ވެސް މީގައި ދައްކާލަ އެވެ.

By: Aminath Luba

ދެލިން ފަވައިގެން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ކުރެހުންތަކެއް އާންމުންނާ ހަމައަށް ދައްކާލަމުން އަންނަ "އިންކްޓޯބަ" އަކީ މަޝްހޫރު އިލަސްޓްރޭޓަރު އަދި އެނިމޭޓަރު ޖޭކް ޕާކާ މީގެ ނުވަ ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އޭނާގެ ކުރެހުންތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ފެށި ކަމެކެވެ.

އެކަމަކު މިއީ މިހާރު އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބައިވެރިވާ، މުޅި ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޗެލެންޖެކެވެ.

ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވެސް "އިންކްޓޯބަ" ވައިގައި ހިފައިފި އެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް އޮކްޓޯބަރު މަހުން ފެށިގެން އެ މަހުގެ ނިޔަލަށް މި ޗެލެންޖު ކުރިއަށް ދާނެ އެވެ. ބޭނުން މީހަކު ބައިވެރިވާންވީ އެވެ.

މިއީ ކުރަހާ ކުރެހުންތައް 31 ދުވަހަށް ބަހަލައިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ވަކި ތީމަކަށް ކުރަހައި inktober ހޭޝްޓެގްގައި އިންސްޓަގްރާމަށް އަޕްލޯޑްކުރާ ޗެލެންޖެކެވެ.

މި ޗެލެންޖް ފެށުމާއެކު އާޓިސްޓުންގެ މެދުގައި ރޭހެއް އުފެދުނެވެ. އެމީހަކަށްވީ އެންމެ ރީއްޗަކަށް ދެލިން ކުރަހައިގެން އެންމެން ހައިރާންކޮށްލަން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. "އިންކްޓޯބަ"ގެ އެންމެ ހާއްސަ އެއް ކަމަކީ ކުރަހާ ކުރެހުންތަކަކީ ހަމައެކަނި ދެލިން ކުރެހުމެވެ.

އިންކްޓޯބަރުގެ ދެލިން ދިވެހި 15 ހުނަރު

މި ލިސްޓް އަތުރާލެވިފައިވަނީ ވަކި ތަރުތީބެއް ނެތިއެވެ.

ޝެޑޯ އާޓް

View this post on Instagram

Day 7 #moonandstarmandala Second Artwork- 🖤 . . Share me some feedbackss below!! . . . #moondala #mandalaslover #mandalasharing #mandala #mandalas #moon #star #black #blackart #blackartworks #blackmandalas #pen #lines #photography #blackwork #mandala_art #mandalatattoo #mandalatober18 #inktober2018 #inktobermv

A post shared by S H I B A (@shadoart_) on

އިންކްޓޯބަ 2018ގައި ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމެއް

އާރޓް ބައި ޝިމްލާ

View this post on Instagram

DAY 1 #inktober (not following the prompts!) Got myself some nice ballpoint color pens cos I can’t do black and white! First time using pens and this is HARD! 😩 can’t erase can’t undo, so yeah all the mistakes and stuff i want to delete is there. #inktobermv #inktobermv2018 #inktobergirls #ballpointpen

A post shared by 𝙎𝙃𝙄𝙈𝙃𝘼 𝙎𝙃𝘼𝙆𝙔𝘽 (@art_by_shimha) on

އިންކްޓޯބަ 2018 ގައި ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމެއް
View this post on Instagram

DAY 2 #inktober #tranquil Didn’t want to follow the prompts nor use just black ink last night 😂 buuut I just thought I should experiment a bit. Well I’m very happy with this work cos yesss plumerias and a dhivehi libaas lady always goes so well together! #inktobermv #ballpointpen #inktobergirls #inktobermv2018

A post shared by 𝙎𝙃𝙄𝙈𝙃𝘼 𝙎𝙃𝘼𝙆𝙔𝘽 (@art_by_shimha) on

އިންކްޓޯބަ 2018 ގައި ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމެއް

އާޓް ޕޮއްޕިސްޓް

View this post on Instagram

Day 7: EXHAUSTED #inktober2018 #inktobermv #inktober #mummy #smoke

A post shared by Ahmed Ibrahim (@artpoppist) on

އިންކްޓޯބަ 2018 ގައި ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމެއް
View this post on Instagram

Day 5: CHICKEN #inktober #inktober2018 #inktobermv #chicken

A post shared by Ahmed Ibrahim (@artpoppist) on

އިންކްޓޯބަ 2018 ގައި ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމެއް
View this post on Instagram

Day 1: POISONOUS #inktober2018 #inktobermv #inktober #siriusxm #toxic

A post shared by Ahmed Ibrahim (@artpoppist) on

އިންކްޓޯބަ 2018 ގައި ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމެއް

ލުބާނާ

View this post on Instagram

Waves and your heartbeat. Day2: Tranquil. #inktober #inktober2018 #inktobermv

A post shared by Lubana. (@lubaanaa) on

އިންކްޓޯބަ 2018 ގައި ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމެއް
View this post on Instagram

Liquid love. 💀 Day1:Poisonous. #inktober #inktober2018 #inktobermv

A post shared by Lubana. (@lubaanaa) on

އިންކްޓޯބަ 2018 ގައި ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމެއް

މާޝް

View this post on Instagram

Star ⭐ #inktober#inktober2018#inktobermv

A post shared by ❄ Maasha ❄ (@_maaarsh_) on

އިންކްޓޯބަ 2018 ގައި ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމެއް
View this post on Instagram

Tranquil 🐠 #inktober2018#inktobermv

A post shared by ❄ Maasha ❄ (@_maaarsh_) on

އިންކްޓޯބަ 2018 ގައި ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމެއް

އަފޫ މީހާ

View this post on Instagram

Mother/Sacrifice. .. This one is for the special group of mothers who gave up their dreams to raise their children, regardless of who they grew up to be. Their sacrifice is without regret. Respect. ... Day 6. #inktober2018 #mactober18 #inktobermv

A post shared by Afu Hasan (@afumeeha) on

އިންކްޓޯބަ 2018 ގައި ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމެއް
View this post on Instagram

The Dancing Fakir. .. Day 7, #inktober2018 #mactober18 #inktobermv

A post shared by Afu Hasan (@afumeeha) on

އިންކްޓޯބަ 2018 ގައި ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމެއް

ޖިއްލެ ހަމީދު

View this post on Instagram

Inktober - Day 6 Mummification #oddinkies #inktobermv #inktobermv2018 #inktober #inktober2018

A post shared by Jille' Hameed (@jillehameed) on

އިންކްޓޯބަ 2018 ގައި ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމެއް
View this post on Instagram

Inktober - Day 1 #inktober #inktober2018 #inktobermv #inktobermv2018

A post shared by Jille' Hameed (@jillehameed) on

އިންކްޓޯބަ 2018 ގައި ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމެއް

ގޮއްޔެ

View this post on Instagram

Day 5 of inktober. #inktober #inktober2018 #inktobermv #ink #lineart #mactober18 #macinktober2018 #mactober #ibinktober #chicken #maldives #islandgirl #islandlife

A post shared by Naxy (@goyyye) on

އިންކްޓޯބަ 2018 ގައި ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމެއް

އޮކްޓޫބަރު މަސް ނިމުުމުން މިއިން ކޮންމެ ކުރެހުމެއް ވެސް ގަންނަން ލިބޭނެ އެވެ.

View this post on Instagram

The official 2018 #Inktober prompt list. Pass this along, would ya? - #inktober #inktober2018 #inking #drawing #ink #drawingchallenge #characterdesign #sketchbook #illustration #jakeparker #artistsoninstagram #artists #artnews #drawers #brushpen #micronpen #copic #penandink #kuretakezig #pigmamicron #micron @jakeparker

A post shared by Inktober (@inktober) on

އިންކްޓޯބަ 2018ގެ ޕްރޮމްޓް ލިސްޓް
އާޓިސްޓް

Popular