13 Sep 2018

ޒިޕްސްގެ އިންޓްރޯ

By: Aishath Maahaa

މިއުޒިކާއި ލަވަޔާއި މިއީ ޒުވާނުން އަބަދުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އޭގެ ތެރެއަށް ވަދެވިފައިވާ ދާއިރާއެކެވެ. ތަފާތު އެކި ޖޯންރާތަކުގެ ލަވަތަކާއި އަމިއްލަ ރާގުތައް ހަދަން ވަރަށް ވެސް ކުޅަދާނަ އެވެ. މިއީ ވެސް ވަރަށް ޒުވާން ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރި އެކެވެ. ސުއާދު އަބްދުއްރަހީމް ނުވަތަ އާންމު ނަމުން ނަމަ ޒިޕްސް އަކީ ދިވެހި އާޓިސްޓުންގެ ތެރޭގައި ވެސް މިހާރު ވަރަށް ވެސް މަޝްހޫރު މޫނެކެވެ. އިންޓްރޯގެ މި ހަފުތާގެ ހޮވުމަކީ ޒިޕްސް އެވެ.

ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވެސް ޒިޕްސް ވަނީ އޭނާގެ ހުނަރު ދައްކާލައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކޮށްދީފަ އެވެ. މިހާތަނަށް ޒިޕްސްގެ އަމިއްލަ ބައެއް ލަވަތައް ވެސް ވަނީ ނެރެފަ އެވެ.

Popular