","caption":"","display":"center"},{"type":"paragraph","text":"މޫސަ ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ދިޔައީ މާފަންނު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ހުންނަ ވެކްސިން ދޭ ސެންޓަރަށެވެ. އެ ތަނަށް ވަދެ، ވެކްސިން ޖަހާ ނިމެންދެން އޭނާ ކުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކިޔައިދިނީ މިނެޓެއްގެ ކުރު ޓިކްޓޮކް ވީޑިއޯއަކުންނެވެ. މިއީ އެހާ ވެސް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. މޫސަ މިކަން ކުރި ގޮތް ބަލަން ބޭނުން ނަމަ، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެނެޖްސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ އޮފިޝަލް ޓިކްޓޮކުން އެ ވީޑިއޯ ބެލޭނެ އެވެ."},{"type":"sub heading","text":"މޫސަ ހަނދާންކޮށްދިން މުހިންމު ކަންކަން؛"},{"type":"paragraph","text":"- ބޭހެއް ކުރާ ނަމަ، ބޭސް ސިޓީ ގެންދިއުން"},{"type":"paragraph","text":"- އައިޑީކާޑު ގެންދިއުން"},{"type":"paragraph","text":"- ކިއު ނަންބަރެއް ނަގައިގެން، ނަންބަރު ޖެހެންދެން މަޑުކުރުން"},{"type":"paragraph","text":"- ވެކްސިން ސެންޓަރުގައި ތިބޭ އޮފިޝަލުންގެ އިރުޝާދަށް ތަބާވުން"},{"type":"tweet","embed_code":"

To provide you with the most up to date information on COVID-19 response and vaccination efforts and to reach a broader audience, we have launched our new @tiktok_us channel.

Please join via: https://t.co/zFF1zVmap3 pic.twitter.com/CWIkAGOZg0

— Health Protection Agency (@HPA_MV) February 13, 2021
","caption":"","display":"center"},{"type":"sub heading","text":"އަދި އެހެން ކަމެއް!"},{"type":"facebook post","embed_code":"
@hpa_mv

Bro

♬ Bro - Health Protection Agency
","caption":"","display":"center"},{"type":"paragraph","text":"ސައިކަލުގެ ހަރު ނުނައްޓާ ދުއްވާފައިދާ ތަން ފެނިއްޖެ ނަމަ، އެ ވެހިކަލެއްގައި އިން މީހަކަށް ގޮވައި \"ބްރޯ ހަރު\" ބުނުމަކީ އަހަރެމެން ކުރާ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. އޭރުން ދުއްވަން އިން މީހާގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލަކަށް ހުށަހެޅުމުން ސަލާމަތްކޮށްދެވެނީ އެވެ. އެޗްޕީއޭ ޓިކްޓޮކުގައި އިން ދެ ވަނަ ވީޑިއޯގައި ވެސް އަންނަނީ ހަމަ މި ކަހަލަ ހާލަތެކެވެ. އެކަމަކު \"ބުރޯ ހަރޭ\" ކިޔާފައި ގޮވަން ބަލައިލި އިރު، އެ މީހާ އިނީ މާސްކު ދަތްދޮޅިއާ ހަމައަށް ތިރި ކޮށްލައިގެންނެވެ. އެންމެފަހުން އޭނާއަށް ފުރަތަމަ ބުނަން ޖެހުނީ \"ބުރޯ މާސްކު؟\" އެވެ."}],"section_tag":{"id":105,"slug":"lifestyle","dhivehi":"ލައިފްސްޓައިލް","english":"Lifestyle","pivot":{"article_id":87105,"tag_id":105}},"datetime_formats":{"dho":"18 Feb 2021"},"og_image":{"type":"ogimage","public_file":"thaana_og/2021/02/18/94b706d20275541d278416af41f3b6e642dc06aa.png","featured":0},"stat":{"id":90087,"article_id":87105,"comments":2,"visits":7303,"created_at":"2021-02-18 13:08:59","updated_at":"2021-02-24 21:58:40","reactions":0},"pivot":{"tag_id":12411,"article_id":87105}},{"id":34570,"headline":"މިރޭ ވަކިވެގެން ދަނީ ... ބްރޭކަށް ފަހު!","sub_headline":null,"short_headline":"މިރޭ ވަކިވެގެން ދަނީ ... ބްރޭކަށް ފަހު!","latin_headline":"Mirey vakivegen dhanee ... Break ah fahu!","summary":"ޝޯއިން ވަކިވާ ބައިވެރިން އިއުލާނުކުރުމުގައި މޫސާ ވަސީމް މި ހަދާ ގޮތެއް ދޯ އެވެ. އެވަރަށް ހިތްތަޅުވަން ވާނެހެއްޔެވެ؟","guest_author":null,"status_id":5,"user_id":182,"created_at":"2018-04-18 13:13:55","updated_at":"2018-04-21 06:35:32","hide_author":1,"publish_at":null,"deleted_at":null,"datetime":"2018-04-21 06:35:29","detail_layout_id":1,"version_id":86277,"coverage_type_id":1,"featured_tag_id":12411,"author_location":null,"disable_comments":0,"activate_ticker":0,"short_url":"https://dho.mv/people/34570","disable_feelings":0,"locked_by_id":null,"locked_at":"2018-04-20 22:23:25","product_id":2,"liveposts_updated_at":null,"featured_media":{"type":"photo","photo_id":"137911","version_no":"4","version_id":"369013","caption_updated":"0","display":"block","featured":"1","proxy_file_url":"https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/mihaaru.static/proxies/2017/02/23/137911_1_dcd15a9f6d5bb41e5fe3ee4d64ee31cc365006e9.jpg","photo":{"public_file":"photos/2017/02/23/137911_4_dcd15a9f6d5bb41e5fe3ee4d64ee31cc365006e9.jpg","photo_credits":"Maldivian Idol, Moosa Waseem Facebook Page","photographer":null,"profile_id":10,"color":"#fff","orientation":"portrait","dimensions":[74.33333333333333,100]},"caption":null,"have_main_youtube":false},"youtube_main":false,"media_json":[{"type":"photo","photo_id":"137911","version_no":"4","version_id":"369013","caption_updated":"0","display":"block","featured":"1","proxy_file_url":"https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/mihaaru.static/proxies/2017/02/23/137911_1_dcd15a9f6d5bb41e5fe3ee4d64ee31cc365006e9.jpg","photo":{"public_file":"photos/2017/02/23/137911_4_dcd15a9f6d5bb41e5fe3ee4d64ee31cc365006e9.jpg","photo_credits":"Maldivian Idol, Moosa Waseem Facebook Page","photographer":null,"profile_id":10,"color":"#fff"},"caption":null},{"type":"ogimage","public_file":"thaana_og/2018/04/21/9febeb22c199113c2e13f9bf3bb4dd17e4ba9f03.png","featured":0}],"body_json":[{"type":"paragraph","text":"މޫސާ ވަސީމަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފްރެންޗައިޒް ޓީވީ ޝޯގެ ޕްރެޒެންޓަރަށް ވުމުގެ ކުރިން ވެސް ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހުށަހަޅައިދީ އެތައް ބައެއްގެ ހިތް އަތުލާފައިވާ ހުނަރުވެރިއެވެ. އެކަމަކު މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ހުށަހެޅުންތަކާއި އެ ޝޯގައި ދައްކާ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ އިސްތިހާރުތަކުން މޫސަގެ ވިދުން އިތުރަށް ގަދަވި އެވެ."},{"type":"tweet","embed_code":"

Haha @MoosaWaseem thanks for being such a delight and making my Fridays and Saturdays #MaldivianIdol

— Sau (@SauSsun) March 30, 2018
","caption":"","display":"center"},{"type":"paragraph","text":"މޫސަ މި ވާހަކަ އަޑުއަހާށެވެ. ޝޯ ހުށަހަޅައިދޭއިރު، މީހުންގެ ހިތް ތަޅުވަން ވާހަކަ ދިގުދަންމާ ގޮތުން އެއްބަޔަކު އެ އުޅެނީ އެ ވަގުތުކޮޅު ނޭވާ ނުލަ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު އަންނަނީ ރުޅި އެވެ. އެކަމަކު ޓީވީ ދޮށުގައި މީހުން ބައިތިއްބަން ތިޔަ ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކޮންމެ ނަތީޖާއެއް ނިކުތަސް އެއީ މޫސަގެ މާބޮޑު ބާރެއް އޮތްކަމެއް ނޫންކަން ވެސް އެނގެ އެވެ."},{"type":"tweet","embed_code":"

@MoosaWaseem did you study psychological tormenting techniques through pure and intense suspense?!

— Shifxan Ahmed (@xanaish123) March 31, 2018
","caption":"","display":"center"},{"type":"tweet","embed_code":"

Who trains @MoosaWaseem for this suspense? #MaldivianIdol

— ★ Ghanim ★ (@ghanimaghafoor) March 3, 2018
","caption":"","display":"center"},{"type":"paragraph","text":"ކޮންމެ އެލިމިނޭޝަން އެޕިސޯޑެއް އޮންނަ ރެޔަކު ބެލުންތެރިން ތިބެނީ ކެތްމަދު ވެފަ އެވެ. ކަޓާނީ އަދި ސަލާމަތްވާނީ ކޮން ބައިވެރިންނެއްތޯ ބަލަން ޓީވީ ދޮށުގައި އެހާ ގިނައިރު ތިބޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ. ބައެއް ބެލުންތެރިންނަށް، އެ ވަގުތު މޫސަ ކޮށްލާ ކަމަކުން ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވެ އެވެ. އައިޑޮލްއާ ގުޅުވައިގެން ޓްވިޓާގައި ނަގާ ފޯރީގައި ވެސް މޫސަގެ މި ސަކަރާތާ ބެހެ އެވެ."},{"type":"tweet","embed_code":"

How to stall like Moosa Waseem: this is a red pen. This pen is red. This red pen is red. This pen is not blue, it’s red. This red pen is only in red color. #MaldivianIdol

— mishya. 🥀宓实 (@Meeshyeah) March 17, 2018
","caption":"","display":"center"},{"type":"tweet","embed_code":"

Time for @MoosaWaseem to do his thing #MaldivianIdol

— Sahira (@_happypapillon) March 3, 2018
","caption":"","display":"center"},{"type":"paragraph","text":"ހަގީގަތުގައި މި ހުރިހާ ކަމަކާ އެކު އިތުރުވަނީ މޫސަގެ މަގުބޫލުކަމެވެ. އެއްބަޔަކު ބުނަނީ އެލިމިނޭޝަން ރައުންޑުގައި މޫސަ ގެނެސްދޭ ސަސްޕެންސް ވަރުގަދައީ އޭނާ ވާހަކަ ދައްކާ ގޮތާއި އަޑު ވެސް ގެންގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. އެ ވަގުތުކޮޅު އޭނަޔަށް ސްޕޮޓްލައިޓް ދީފަ މުޅިތަން އަނދިރިކޮށްލައި، އައިޑޮލްގެ ބައިވެރިން ނުފެނުނަސް ޝޯއަށް ފަޅުކަމެއް ނައިސް، އިތުރަށް ފުރިހަމަ ވެސް ވެދާނެ އެވެ."}],"section_tag":{"id":137,"slug":"music","dhivehi":"މިއުޒިކް","english":"Music","pivot":{"article_id":34570,"tag_id":137}},"datetime_formats":{"dho":"21 Apr 2018"},"og_image":{"type":"ogimage","public_file":"thaana_og/2018/04/21/9febeb22c199113c2e13f9bf3bb4dd17e4ba9f03.png","featured":0},"stat":{"id":32369,"article_id":34570,"comments":6,"visits":8567,"created_at":"2018-04-21 06:37:50","updated_at":"2021-02-22 11:07:54","reactions":0},"pivot":{"tag_id":12411,"article_id":34570}},{"id":24304,"headline":"އެންމެ މަގުބޫލު ޕްރެޒެންޓަރަށް ނުވިނަމަ؟","sub_headline":null,"short_headline":"އެންމެ މަގުބޫލު ޕްރެޒެންޓަރަށް ނުވިނަމަ؟","latin_headline":"Enmme Maqbool Presenter ah Nuvinama?","summary":"މޫސާ ވަސީމް އެ ހުރި ހިސާބަށް ދެވުނީ ވަރަށް ހާލުންނެވެ. އޭނާ މިހާރު އެ ކުރާ މަސައްކަތައިގެން ކުރިއަށް ނުދެވުނު ނަމަ ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟","guest_author":null,"status_id":5,"user_id":56,"created_at":"2017-09-26 01:15:23","updated_at":"2017-09-26 07:00:55","hide_author":0,"publish_at":null,"deleted_at":null,"datetime":"2017-09-26 07:00:53","detail_layout_id":1,"version_id":60352,"coverage_type_id":1,"featured_tag_id":12578,"author_location":null,"disable_comments":0,"activate_ticker":0,"short_url":"https://goo.gl/AKrJkQ","disable_feelings":0,"locked_by_id":null,"locked_at":"2017-09-26 07:00:26","product_id":2,"liveposts_updated_at":null,"featured_media":{"type":"photo","photo_id":"160115","caption_id":"216975","version_no":"3","version_id":"366654","caption_updated":"0","display":"block-center","featured":"1","proxy_file_url":"https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/mihaaru.static/proxies/2017/09/26/160115_1_e550c1e994ea37391a69405db9bb6b6aad0bce14.jpg","photo":{"public_file":"photos/2017/09/26/160115_3_e550c1e994ea37391a69405db9bb6b6aad0bce14.jpg","photo_credits":"N/A","photographer":null,"profile_id":10,"color":"#fff","orientation":"portrait","dimensions":[74.33333333333333,100]},"caption":{"caption":"މޫސާ ވަސީމް"},"have_main_youtube":false},"youtube_main":false,"media_json":[{"type":"photo","photo_id":"160115","caption_id":"216975","version_no":"3","version_id":"366654","caption_updated":"0","display":"block-center","featured":"1","proxy_file_url":"https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/mihaaru.static/proxies/2017/09/26/160115_1_e550c1e994ea37391a69405db9bb6b6aad0bce14.jpg","photo":{"public_file":"photos/2017/09/26/160115_3_e550c1e994ea37391a69405db9bb6b6aad0bce14.jpg","photo_credits":"N/A","photographer":null,"profile_id":10,"color":"#fff"},"caption":{"caption":"މޫސާ ވަސީމް"}},{"type":"ogimage","public_file":"thaana_og/2017/09/26/abc11e011814283f542c61a2a785628b5c78f4e4.png","featured":0}],"body_json":[{"type":"paragraph","text":"އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާ އަކީ \"މިސްޓަ އަންޕޮޕިއުލާ\" އެވެ. އެކަމަކު ޚަބަރު ކިޔާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ޓީވީއެމާ ގުޅުނުތާ 12 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން މިއަދު އޭނާ އަކީ \"މިސްޓަ ޕޮޕިއުލާ\" އެވެ. މޫސާ ވަސީމު ވަރެއް އޭނާގެ ފީލްޑުގައި މިހާރަކު ނެތެވެ. ދެބަސް ވެވެން ނެތް ހަގީގަތަކީ މިއީ އެވެ."},{"type":"paragraph","text":"ޓީވީއެމް އިން މޫސާ ވަސީމުގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުމަކީ 2004 ވަނަ އަހަރު، ޕާޓްޓައިމްކޮށް ޚަބަރުކިޔާ މީހެއްގެ ރޯލެވެ. ޅ. ނައިފަރަށް ނިސްބަތްވާ މި ޒުވާނާ ބުނާ ގޮތުން ނަމަ އޭނާ އަބަދުވެސް ދެކެމުން އައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ހުވަފެނަކީ ޚަބަރުކިޔާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ. މި ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑުވެގެން ގޮސް އީޕީއެސް ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން ނިންމާލި ގޮތަށް އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ދުއްވައިގަތީ ވެސް ޓީވީއެމުން ފުރުސަތު ލިބޭތޯ ބެލުމަށެވެ."},{"type":"paragraph","text":"ނަމަވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާ ކުރި މަސައްކަތުން މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަ ނޫން އެހެން އެއްޗެއް އޭނާއަކަށް ނުލިބުނެވެ. އޭނާގެ ސިފަ އާއި އަޑާއި ޓެކްނިކްސް ވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް ކަމަކުނުދިޔަ އެވެ. ޚަބަރު ކިޔަން ޓީވީ އަށް އެރީމާ، ރަނޑުކޮށް، ލަދުގަންނަވައި ބާކީކޮށްލީ އެވެ."},{"type":"paragraph","text":"އެކަމަކު ވެސް އޭނާގެ ހިތްވަރެއް މަރައެއް ނުލެވުނެވެ. ނަތީޖާއަކީ މިއީ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގްބޫލު ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރަށް ނުވަތަ އެންކަރަށް ބަދަލުވެ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ލޯތްބާއި ތައުރީފު އޭނާ އަށް އޮހެން ފެށީ އެވެ. ނިމިގެން ދިޔަ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ދެ ސީޒަނަކީ މޫސާ ވަސީމުގެ މަގްބޫލުކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާބިތުކޮށްދިން ދެ ޝޯއެވެ."},{"type":"youtube video","youtube_id":"fyYVHJroRTk","caption":"މޫސާ ވަސީމްގެ ވާހަކަ (ވީޑިއޯ)","display":"block-center"},{"type":"paragraph","text":"ހަގީގަތަކީ މޫސާ ވަސީމު އެންމެފަހުން ޓީވީ އާއި އޭނާ ހުށަހަޅައިދިން މަގްބޫލު ޝޯތަކަށް ވުރެން ވެސް މަޝްހޫރު އަދި އިތުބާރުކުރެވޭ ބްރޭންޑަކަށް ބަދަލުވުމެވެ. އެކަމަކު މި ކުޅަދާނަ ޝަހުސިއްޔަތު ޓީވީ އިން މިގޮތަށް ނުފެނުނު ނަމަ ދެން ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟"},{"type":"paragraph","text":"\"ދޯ\" އިން އުރީދޫއާ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ \"ނުވިނަމަ\" އިގެ މިފަހަރުގެ ސެގްމަންޓުގައި ކިޔައިދޭނީ އެ ވާހަކަ އެވެ."}],"section_tag":{"id":761,"slug":"people","dhivehi":"މީހުން","english":"People","pivot":{"article_id":24304,"tag_id":761}},"datetime_formats":{"dho":"26 Sep 2017"},"og_image":{"type":"ogimage","public_file":"thaana_og/2017/09/26/abc11e011814283f542c61a2a785628b5c78f4e4.png","featured":0},"stat":{"id":22468,"article_id":24304,"comments":6,"visits":21758,"created_at":"2017-09-26 07:00:56","updated_at":"2021-02-18 15:57:18","reactions":0},"pivot":{"tag_id":12411,"article_id":24304}}],"from":1,"last_page":1,"next_page_url":null,"path":"https://dho.mv/presenter_moosa_waseem","per_page":16,"prev_page_url":null,"to":3,"total":3}; var slug = "presenter_moosa_waseem"; var icons = {"people":"ic-people","baiscope":"ic-movies","music":"ic-music","style":"ic-fashion","technology":"ic-technology","health":"ic-health","food":"ic-food","story":"ic-story","lifestyle":"ic-parenting","default":"ic-article"}; var pageTitle = "Presenter Moosa Waseem"