11 Sep 2019

އައިފޯން 11، ކާއްޓާއި އުނދުނާ ވެސް ގުޅުވައިފި

އައިފޯން 11، ކާއްޓާއި އުނދުނާ ވެސް ގުޅުވައިފި

By: Ifraz Ali

ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް އެޕަލްގެ އާ ފޯނުތައް ނެރޭއިރަށް، މަޖާ މީމްތައް ހަދައިފައި ސޯޝަލް މީޑިއާށް ފުލުފުލުން އަޅާލަ އެވެ. އާ މޮޑެލް ހުންނަ ގޮތަށް އެ ވަރަށް ޖޯކު ވެސް ޖަހާނެ އެވެ. އެކަމަކު ކިތަންމެ ޖޯކެއް ޖަހައިފައި ވެސް އެންމެ ފަހުން ގަންނަނީ ހަމަ މި އައިފޯނެވެ. ރޭގެ އިވެންޓަށް ފަހު އެންމެން ހެއްވާލި ބައެއް މީމްސްތައް މި ހުރީ އެވެ.

އާ ކެމެރާގެ ޑިޒައިން ވައްތަރުވީ ޑިޒްނީގެ މިކީ މައުސްއާ

ހަތަރު ތަނުން ކެކޭ އުނދުނެއް -- އެޕަލް ސްޓޯވް ޕްރޯ 😜

SHOCKED

"އައިފޯން 21 ޕްރޯ" ވެސް ދައްކާލައިފި

އާ ކެމެރާގެ އިންސްޕިރޭޝަނަކީ ފިޖެޓް ސްޕިނާ؟

އޭލިއަން ލޮލަކާ ވެސް ވައްތަރު

ކާއްޓަކާ ވެސް ވައްތަރު

ކުރީގެ ފޯނުތައް އަގުބޮޑު ވީމަ

އާ ފޯނު ގަންނަން ފައިސާ އެބަހުރި؟

ހަހަހަ.. މި ގެޓުވާނީ ގޭމް އޮފް ތުރޯންސްގެ ފޭނުންނަށް

އައިފޯން އެޕަލް

Popular