16 Sep 2020

އެޕަލް އިވެންޓުގައި އާ އައިފޯނުގެ ވާހަކަ ނުވެސް ދައްކާ

އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 6، އެޕަލް ވޮޗް އެސްއީ، އައިޕެޑް އެއާ، އެޕަލް ވަން އަދި އެޕަލް ފިޓްނެސް ޕްލަސް އަކީ ރޭގެ އިވެންޓްގެ އެންމެ މުހިންމު އިއުލާންތައް

އެޕަލް އިވެންޓުގައި އާ އައިފޯނުގެ ވާހަކަ ނުވެސް ދައްކާ

އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 6، އެޕަލް ވޮޗް އެސްއީ، އައިޕެޑް އެއާ، އެޕަލް ވަން އަދި އެޕަލް ފިޓްނެސް ޕްލަސް އަކީ ރޭގެ އިވެންޓްގެ އެންމެ މުހިންމު އިއުލާންތައް

By: Ifraz Ali

އައިފޯންގެ ފޭނުންނަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އަންނަ އެންމެ މުހިންމު ދުވަހަކީ، ކޮންމެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހެއްގައި ބާއްވާ، އެ އަހަރެއްގެ އާ އައިފޯނުތައް ދައްކާލާ އިވެންޓެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރުގެ އިވެންޓްގައި އާ އައިފޯނެއް ނެތެވެ. އިވެންޓް ފެށުމުގެ މާ ކުރިން ވެސް އެކަން އޮތީ ޔަގީންވެފަ އެވެ. އެޕަލް އިން ބުނެފައި ވަނީ އާ އައިފޯނު ގެނެސްދޭން އަދި ދުވަސްކޮޅެއް ނަގާނެ ކަމަށެވެ. ރޭގެ އިވެންޓްގައި އާ އައިފޯނުގެ ވާހަކަ، އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުދައްކާތީ އެކަމާ ހިތްދަތިވެގެން ވެސް މީހުން އެބަ އުޅެ އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް އިންތިޒާރުކުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ.

އާ އައިފޯން ނުދެއްކިޔަސް، ރޭގެ އިވެންޓްގައިި އެޕަލް އިން ވަނީ ވަރަށް ހާއްސަ، އާ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލައިފަ އެވެ. މި ބަލައިލަނީ ރޭގެ އިވެންޓްގެ އެންމެ މުހިންމު އުސްއަލިތަކަށެވެ.

އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 6

ރޭގެ "ފޫހި" އިވެންޓް ފަޅުފިލުވައިދިން އެއްޗަކަށްވީ އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 6 އެކެވެ. އެޕަލް ވޮޗްގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުމެވެ.

- މުޅިން އާ ކުލަތަކެއް؛ އޭގެ ތެރޭގައި، ނޫ ކުލަ، ރަތް ކުލަ، ޑާކް ގްރޭ ސްޓެއިންލެސް އަދި ގޯލްޑް ސްޓެއިންލެސް ހިމެނޭ

- ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ މުޅިންއާ އެސް6 ގެ ޗިޕެއް؛ ކުރީގެ ޗިޕަށް ވުރެ 20 ޕަސެންޓް އަވަސް ވާނެ

- މުޅިން އާ ފީޗާއަކަށް، ބްލަޑް އޮކްސިޖަން ލެވެލް ބެލޭނެ ސެންސާއެއް

- ގަޑިއަށް މުޅިން އާ ބޭންޑްތަކެއް؛ އޭގެ ތެރޭގައި ސޯލޯ ލޫޕް އަދި ބްރެއިޑެޑް ސޯލޯ ލޫޕް ހިމެނޭ

- ފެށޭ އަގަކީ 399 ޑޮލަރު

އެޕަލް ވޮޗް އެސްއީ

- އެޕަލް ވޮޗްގެ އަގުހެޔޮ ގަޑިއެއް

- މި ގަޑި ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ އެޕަލް ވޮޗް 5 އަދި 6 ގެ ބައެއް ފީޗާތައް ބޭނުންކޮށްގެން

- ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ އެސް5 ގެ ޗިޕެއް

- ފެށޭ އަގަކީ 279 ޑޮލަރު

އައިޕެޑް އެއާ

- އެޖް ޓު އެޖް ޑިސްޕްލޭއެއް؛ މިއީ 10.9 އިންޗީގެ ލިކުއިޑް ރެޓިނާ ޑިސްޕްލޭއެއް

- ހޯމް ބަޓަން ދުއްވާލުމަށް ފަހު، ޓަޗް އައިޑީ އާއި ޕަވާ ބަޓަން އެއްކޮށްލައިފައި

- ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ އެންމެފަހުގެ އެޕަލް އޭ14 ބަޔޮނިކް ޕްރޮސެސާއެއް؛ އާ އައިފޯނުގައި ވެސް ބޭނުންކުރަނީ މި ޗިޕް ކަމަށްވޭ

- މި ޗިޕްގެ އެހީގައި ސީޕީޔޫގެ ޕާފޯމަންސް 40 ޕަސެންޓް އިތުރުކޮށްދޭ އަދި ގްރެފިކް ޕާފޯމަންސް 30 ޕަސެންޓް އިތުރުކޮށްދޭ

- ޔޫއެސްބީ ސީ ކަނެކްޓާއެއް އިނދޭ

- އެޕަލް މެޖިކް ކީބޯޑާއި އެޕަލް ޕެންސިލް މިއާއެކު ބޭނުންކުރެވޭނެ

- އާ ކުލަތަކުގެ ތެރޭގައި ފެހި ކުލަ އަދި ސްކައި ބްލޫ ހިމެނޭ

- ފެށޭ އަގަކީ 599 ޑޮލަރު

އެޕަލް ވަން

- މަހުން މަހަށް ފައިސާ ދައްކައިގެން ބޭނުންކުރެވޭ އެޕަލް ބައެއް ހިދުމަތްތައް އެއްކޮށްލައިގެން ފައިސާ ދެއްކޭނެ އަގުހެޔޮ ހިދުމަތެއް

- އެޕަލް ވަންގައި ހިމެނެނީ، އައިކްލައުޑް، އެޕަލް މިއުޒިކް، އެޕަލް އާކޭޑް، އެޕަލް ޓީވީ ޕްލަސް، އެޕަލް ފިޓްނެސް ޕްލަސް އަދި އެޕަލް ނިއުސް

- އެންމެ ކުޑަ ޕެކޭޖު، މަހަކަށް 15 ޑޮލަރަށް؛ އޭގައި ހިމެނެނީ އެޕަލް މިއުޒިކް، އެޕަލް ޓީވީ ޕްލަސް، އެޕަލް އާކޭޑް އަދި 50 ޖީބީގެ އައިކްލައުޑް

އެޕަލް ފިޓްނެސް ޕްލަސް

- ކަސްރަތުކުރާ މީހުނަށް ހާއްސަ ހިދުމަތެއް

- އެޕަލް ވޮޗް ވޯކްއައުޓް އެޕާއެކު ލިބޭ މި ހިދުމަތް ބޭނުންކޮށްގެން އެމީހެއްގެ ފިޓްނެސް ރޫޓިން ބެލެހެއްޓޭނެ

- އައިފޯން، އައިޕެޑް އަދި އެޕަލް ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް މި ހިދުމަތް ލިބޭ

- މި ހިދުމަތުން ލިބޭ ބައެއް ކަސްރަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޔޯގާ ސައިކްލިން، ކޯ ފިޓްނެސް އަދި ކޫލްޑައުންސް ކަހަލަ އެއްޗެހި ހިމެނޭ

- މި ހިދުމަތް ލިބޭނީ މިއަހަރު ފަހުކޮޅު

- އަގަކީ، މަހަކަށް 10 ޑޮލަރު އަދި އަހަރަކަށް 80 ޑޮލަރު

- އަލަށް ބޭނުންކުރަން ފަށާ މިހުނަށް ފުރަތަމަ ތިން މަސް ހިލޭ

އައިއޯއެސް 14

- މިއަދުން ފެށިގެން އައިއޯއެސް 14 ފޯނުތަކަށް ލިބެން ފަށާނެ

އައިޕެޑް އެޕަލް އެޕަލް ސްޓޯރް

Popular