14 Oct 2021

ފުއްޕާހަން: ތިޔަ ރަށު މީހުން މިއަށް ކިޔަނީ ކީކޭ؟

By: Ahmed Jaishan

މިއަށް އެންމެން ކިޔާނީ އެއް ނަމެއް ކަމަށް ހީވިޔަސް އެހެންނެއް ނުވާނެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި މިއަށް އެކި ނަންތައް ކިޔަ އެވެ.

އާންމުކޮށް ކިޔަނީ "ފުއްޕާހަން" ނަމަވެސް ތަފާތު ނަންނަން މިއަށް ކިޔާނެ އެވެ.

ތިޔަ ރަށު މީހުން މިއަށް ކިޔަނީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ؟

ދިވެހި ބަސް ބަސް

Popular