2 Mar 2023

ޕަވަން އާއި އަރޫނިތާ ކިޔާނެ ލަވަ ލިސްޓެއް ހަދަން ހިނގާ!

ޕަވަން އާއި އަރޫނިތާ ކިޔާނެ ލަވަ ލިސްޓެއް ހަދަން ހިނގާ!

By: Aminath Ibrahim

މިދިޔަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އައިޑޮލްއިން ވިދާލި ޕަވަންދީޕް އާއި އަރޫނިތާ، "މިއުޒިކަލް އައިޑޮލް" ލައިވް ޝޯ އަށް އައިސް މިހާރު ތިބީ ރާއްޖޭގަ އެވެ. މި ދެމީހުން ރާއްޖެއަށް އައިސް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކާ އެކު، ޝޯގެ ފޯރި ވެސް ގަދަވަނީ އެވެ. މި ދެ ލަވަކިޔުންތެރިން ދެކިލައި، ލަވަތައް ލައިވްކޮށް އަޑުއަހަން ބޭނުންވާ މީހުން އަވަހަށް ޝޯގެ ޓިކެޓް ނަގަންވީ އެވެ.

އުރީދޫގެ "މޫލީ" އިން ޓިކެޓު ގަނެވޭނެ އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ، 8:00 ގައި ހުޅުމާލެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައި އޮންނަ މި ޝޯގެ ޓިކެޓެއްގެ އަގަކީ 80ރ. އެވެ. އަރޫނިތާ އާއި ޕަވަންއާ އެކު، ޝޯގައި މަޝްހޫރު ދިވެހި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާފިޔަތު ރަމީޒާ އާއި ޝަލަބީގެ ހުށަހެޅުންތައް ވެސް ފެންނާނެ އެވެ.

އަރުނިތާ އާއި ޕަވަންދީޕް ރާއްޖެ އައިސް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް

ދެން މިއޮތީ މި ޝޯއެއްގެ އެންމެ ހާއްސަ ބައެވެ. ހަތަރު ފަންނާނުން ވެސް މިފަހަރު ކިޔައިދޭނީ އެމީހުން ބޭނުންވާ ލަވަތަކެއް ނޫނެވެ. ފޭނުންނަށް ރީތި ލަވަތަކެވެ.

ޝޯއަށް އައުމުގެ މާކުރިން ޕަވަން އާއި އަރޫނިތާ ދިގު ލަވަ ލިސްޓެއް ލިޔެފައި ޝޯގެ އިންތިޒާމް ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރިކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެމެން މި އާޓިކަލް ގައި އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ލަވަތައް ހިމަނާލާނަމެވެ. މި އާޓިކަލްގެ ކޮމެންޓު ސެކްޝަނުގައި ލަވަތަކަށް ރިކުއެސްޓުކުރަމުން ގެންދަންވީ އެވެ.

އަރޫނިތާ އާއި ޕަވަންއަށް ރިކުއެސްޓު ކުރެވިދާނެ ރީތި ލަވަތައް

- ކޭސަރިޔާ

- ތުމް ހީ ހޯ

- އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް

- މެ ޝާޔަރު ތޯ ނެހީ

- ކަލް ހޯ ނަ ހޯ

- ހާމޯޝިޔާ

- ޕަލް ޕަލް

- ބާތޭ ޔޭ ކަބީ

- ނީލީ ނީލީ އަމްބަރު ޕަރް

- ޔޭ ޝާމް މަސްތާނީ

މި ނޫނަސް ފޭނުން ބޭނުންވާ ލަވަތައް ރިކުއެސްޓުކުރެވޭނެ އެވެ. ވަގުތު އޮތް ވަރަކުން ލަވަތައް ކިޔައިދޭން އަރޫނިތާ އާއި ޕަވަން ތިބީ ތައްޔާރުވެގެންނެވެ.

Popular