10 May 2022

By: Aishath Maaha

ފިލްމީ ތަރިންގެ ހަބަރުތައް ހޯދަން މިހާރު ކޮންމެހެން ނޫސްތައް ހާވާކަށް ނުޖެހެ އެވެ. އެހެން އެންމެނެކޭ އެއްގޮތަށް އެމީހުންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އެންމެ ފަސޭހައިން މިހާރު އެނގޭނީ ސޯޝަލްމީޑިއާ އިންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ކުދިކުދި ޑީޓެއިލްސް އެނގެން ބޭނުމިއްޔާ އިންސްޓަގްރާމް ހާވާލަންވީ އެވެ.

އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީން ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ވެސް ލިބޭނެ އެވެ. އެ ދުވަހަކު ދިޔަ ތަންތަނާއި ކެއި އެއްޗެއްސަށް ދާންދެނެވެ. ދޭތެރެއަކުން ފޭނުންނަށް އަހާލަން ނުވަތަ ބުނެލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތަކަށް ފުރުސަތު ދީ ސްޓޯރީތައް އެކަމަށް ވެސް ހާއްސަކޮށްލަ އެވެ.

މި ލިޔެލަނީ ދިވެހި ސެލެބްރިޓީންގެ ތެރެއިން ފޮލޯވަރުން ގިނަ ތަރިންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ ލިސްޓެކެވެ.

ލިސްޓް މި ފަށަނީ އިހަށް ދުވަހު ލައްކައެއް ހަމަކުރި އައްޒައާ ހިސާބުންނެވެ. މިހާރު އޭނާގެ ފޮލޯވަރުންގެ އަދަދު އުޅެނީ 105،000 ގަ އެވެ.

އައްޒަ - 105،000 ފޮލޯވަރުން

View this post on Instagram

A post shared by Mariyam Azza (@axzxa)

ފާޒިލް އިސްމާއިލް (ފިޓް ފާޒިލް) - 82،000 ފޮލޯވަރުން

View this post on Instagram

A post shared by Fazil Ismail | FITFAZIL (@fitfazil)

ލަމްހާ ލަތީފް - 68،500 ފޮލޯވަރުން

View this post on Instagram

A post shared by Lamha Latheef (@lamha.latheef)

ހަނާން - 63،000 ފޮލޯވަރުން

View this post on Instagram

A post shared by 🌿🌸 Hanaaan 🌸🌿 (@ha.naaan)

މީރާ މުހައްމަދު މާޖިދު - 62،700 ފޮލޯވަރުން

View this post on Instagram

A post shared by Mira Mohamed Majid (@mira.mohamed.majid)

އައިޝަތު ރިޝްމީ - 59،200 ފޮލޯވަރުން

View this post on Instagram

A post shared by RISHMY RAMEEZ (@rishmyyr)

އައިމިނަތު މައުރީން - 55،000 ފޮލޯވަރުން

View this post on Instagram

A post shared by MAUREEN (@m.a.u.u.u.u)

މަރިޔަމް އަޝްފާ - 52،800 ފޮލޯވަރުން

View this post on Instagram

A post shared by Mariyam Ashfa (@ashhfa)

ޝަލަބީ އިބްރާހިމް - 51،700 ފޮލޯވަރުން

View this post on Instagram

A post shared by Shalabee (@shalabeeibrahim)

ޝީލާ ނަޖީބު - 48،700 ފޮލޯވަރުން

View this post on Instagram

A post shared by Shiela Najeeb (@shiela_n)

ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ އެކްޓްރެސް މަރިޔަމް އައްޒަ

Popular