16 Mar 2020

ޝަކަލަކަ ބޫމް ބޫމްގެ ފޭނުންނަށް: ކަރޫނާ ރާއްޖޭގައި!

By: Aminath Ibrahim

ޝަކަލަކަ ބޫމްބޫމް ބެލި މީހުންނަށް ކަރުނާ އެނގޭނެ އެވެ. ނުވަދިހައިގެ ތެރޭގައި ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެންސްދިން ކުޑަކުދިންގެ ޑްރާމާ ޝަކަ ލަކަ ބޫމް ބޫމް އިން ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ހޯދި ޗައިލްޑް އެކްޓްރެސް، އަދި މިހާރުގެ ބޮލީވުޑް އަދި ތެލެގޫ ތަރި އަދި މޮޑެލް، ހަންސިކާ މޮޓްވާނީ މި ވަގުތު އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންނެވެ.

އޭނާ ހުރީ މޫވް އެން ޕިކް ރިސޯޓް ކުރެދިވަރުގަ އެވެ.

View this post on Instagram

A post shared by Hansika Motwani (@ihansika) on

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ހާސްކަމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން ވަގުތުކޮޅެއް ހޯދައިގެން ރާއްޖެ އައިސް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ހަންސިކާ ވަނީ އޭނާގެ ފޭނުންނަށް އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

View this post on Instagram

A post shared by Hansika Motwani (@ihansika) on

ހަންސިކާ މަޝްހޫރު ވީ ޝަކަ ލަކަ ބޫމް ބޫމް ގައި އޭނާ ކުޅުނު ރޯލުންނެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދިން، ދޭސް މޭ ނިކްލާ ހޯގާ ޗާންދް ގައި ޗައިލްޑް އާޓިސްޓެއްގެ ރޯލު ކުޅެގެން އޭނާ ވަނީ ސްޓާ ޕަރިވާރް އެވޯޑު ހޯދާފަ އެވެ.

ބޮލީވުޑް ފިލްމު

Popular