6 Dec 2023

ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓުން އުފެއްދި ލޯބީގެ ފިލުމު "ނޮވެމްބަރ" އޮލިމްޕަހުގައި ވަނީ ކުލަގަދަކޮށް ޕްރިމިއާކޮށްފަ އެވެ. މިއީ ފިލްމުގެ ރެޑްކާޕެޓުން ފެނުނު ގިނަ ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވުނު ހެދުންތައް އަޅައި ނަލަކޮށް ތިބި ކަމަށް ފެނުނު ބައެއް ތަރިންގެ ލިސްޓެކެވެ.

އިސްމާއިލް ވަޖީހް

'ނޮވެމްބަރ' ފިލްމުގެ ރެޑް ކާޕެޓްގައި އިސްމާއިލް ވަޖީހް. -- ފޮޓޯ: ޑާކްރެއިން

ފިލްމުގެ ޕްރިމިއާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުލަ ގަދަކޮށްދިނީ ފިލްމީ ދާއިރާއިން އެއްކޮށް ނުގެއްލި އަބަދުވެސް ސަމާލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ އިސްމާއިލް ވަޖީހެވެ. ރެެޑްކާޕެޓުމަތިން ދިވެހި ވަންތަކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ގޮތަށް އެކި އެލެމަންޓުތައް ފެންނަން ހުރީ ވަޖީހުގެ ހެދުމުން އެކަންޏެވެ. ފޭލި ރަމްޒުކޮށްދޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައި ހުރި ދިގު ޖެކެޓެއް ލައިގެން ރެޑްކާޕެޓުން ފެނުނީ މާ ތަފާތުކޮށެވެ. މިއީ ރަޒީނާ ތައުފީގް (ރަޒީ) ގެ ފަރުމާއެކެވެ.

މަރިޔަމް މަޖުދާ ( މަޖޫ )

ރެޑްކާޕެޓްގައި މަރިޔަމް މަޖުދާ (މަޖޫ) - ފޮޓޯ: ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓް

ފިލްމުގެ މަައިގަނޑު ބަތަލާގެ ބައި ކުޅެދީފައިވާ މަރިޔަމް މަޖުދާ (މަޖޫ) އަޅައިގެން ހުރީ މަތިން ތިރިއަށް ޖަރީކޮށްލާފައި ހުރި ޖަމްޕްސޫޓެެކެވެ. ކުދި ލޯގަނޑުތަކެއް ޖަހާލާފައި ހުރި މި ޖަމްޕްސޫޓުގެ ފަހަތުގައި ދިގުކޮށް "ޓްރެއިން" ފޮތިގަނޑެއް ވެސް ގުޅުވާލާފައި ހުއްޓެވެ. އައުޓްފިޓުގެ ރީތިކަމަށް ބުރުއަރާގޮތަށް އެސެސަރީތައް ގެންގުޅެފައި ހުރި ނަމަވެސް މަޖޫގެ ވިދުންގަނޑު ހަފްލާގައި ކުޑައެއް ނޫނެވެ.

ތަނޫޝާ އަދި ތަރީޝް އިސްމާއިލް

ފިލްމުގެ ރެޑް ކާޕެޓްގައި އިސްމާއިލް ވަޖީހުގެ ދެ ދަރިން - ފޮޓޯ: ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓް

ފިލްމީތަރި ވަޖީހުގެ ދެ ދަރިން ކަމަށްވާ މި ދެބެއިން ފިލްމުގައި ފެންނަނީ ކުޑަ އެކަމަކު މުހިންމު ރޯލަކުންނެވެ. ތަރީޝް އިސްމާއިލް ހުރީ އާންމުކޮށް ރާއްޖޭގެ ފިލްމުތަކުގެ ރެޑްކާޕެޓްތަކުގައި ވަރަށް މަދުން ދިވެހި އެކްޓަރުން ފެންނަ ގޮތަކަށެވެ. ގަޔަށް ފިޓުކޮށް އަދި ނިކަން ސްމާޓްކޮށް ހުރި ސޫޓެއް ލައިގެން ހުރި އިރު ޖެހިގެން ހުރި ތަނޫޝާ ހުރީ އޭނާގެ މަންމަ ނިސްބަތްވާ އިންޑިއާގެ ސަގާފީ ހެދުމުގެ ސްޓައިލަކަށް ހުރި ރީތި އައުޓްފިޓަކާ އެކީ އެވެ.

އައިޝަތު ޝިރާނީ

ބަތަލާ މަރިޔަމް ޝިރާނީ ފިލްމުގެ ރެޑް ކާޕެޓު - ފޮޓޯ: ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓް

ހިތުގެ ދޮރުފަތްތައް ހުޅުވާލަދިން މަޝްހޫރު ބަތަލާ އައިޝަތު ޝިރާނީ ވެސް މި ރެޑްކާޕެޓުން ފެނުނެވެ. ނަލަ ބުރުގާއަކާ އެކު އަޅައިގެން ހުރި "އެމްޕަޔާ ވެއިސްޓް" ހެދުން ހުރީ ނޫ ކުލައިން ގުޅުވާލައިފަ އެވެ.

ޝީލާ ނަޖީބް އަދި މުހައްމަދު ވިޝާލް (ރޯމަން)

ޝީލާ ނަޖީބް އަދި މުހައްމަދު ވިޝާލް (ރޯމަން) - ފޮޓޯ: ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓް

ދިވެހި ސީރީޒް "އެހެނަސް" ގައި މަންމަ އާއި ދަރިފުޅުގެ ބައި ކުޅެދިން ޝީލާ އަދި ރޯމަން ހުރީ އެހެން ހަފްލާތަކާއި ހިލާފަށް ނިކަން ސިމްޕަލް ކޮށެވެ. ޝީލާޔާ ގުޅޭ އަންހެންވަންތަ ހަރުވާޅު ހެދުމެއްގައި އޭނާ ހުރި އިރު ރޯމަން ހުރީ ވަރަށް ސްމާޓްކޮށެވެ.

ރަޒީނާ ތައުފީގު

'ނޮވެމްބަރ' ފިލުމުގެ ރެޑް ކާޕެޓްގައި ރަޒީނާ ތައުފީގު. - ފޮޓޯ: ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓް

ގިނަ ތަރިންގެ ރެޑްކާޕެޓް ހެދުންތަކުގެ ފަހަތުގައި އަބަދުވެސް މަސަތްކަތްކުރަމުން އަންނަ ރަޒީ ހުރީ ދިގު އަދި ގޮތްބޮޑު ނޫން ކަޅުކުލައިގެ ހެދުމެއްގަ އެވެ.

ތާތި އާދަމް

'ނޮވެމްބަރ' ފިލުމުގެ ރެޑް ކާޕެޓްގައި ތާތި އާދަމް. -- ފޮޓޯ: ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓް

މިއީ ފަހުން ފިލްމުތަކާއި ސީރިޒްތަކުން ފެންނަމުން އަންނަ އެއް މޫނެވެ. ތާތިގެ މި ރީތި ގަދަ ފެހިކުލައިގެ އައުޓްފިޓާ އެކު ފެނިގެން ދިޔައީ އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑުގެ ސްޓައިލް ވެސް ބަދަލު ކޮށްލާފައި ހުރިތަނެވެ.

ހުސެއިން ޝަދްޔާން (ސޭންޑީ) އަދި އިސްމާއިލް ޖުމައިހް

'ނޮވެމްބަރ' ފިލްމުގެ ރެޑް ކާޕެޓްގައި ހުސެއިން ޝަދްޔާން (ސޭންޑީ) އަދި އިސްމާއިލް ޖުމައިހް - ފޮޓޯ: ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓް

ފިލްމުގައި ފެންނަ ސޭންޑީގެ ހެދުން ފަރުމާކޮށްދީފައި ވަނީ ރަޒީ އެވެ. އަދި ސްޓައިލް ކޮށްދީފައި ހުރީ އަސަދުﷲ ތައުފީގެވެ. ޑެނިމް ޖެކެޓަކާ އެކީ ގަމީހަކާއި ޓައިއެއް އަޅައިގެން ޖުމައިހް ފެނިގެން ދިޔައީ އިސްތަށިގަނޑު ޑްރެޑްލޮކް ޖައްސާލާފައި ހުރިތަނެވެ.

ނަތާޝާ ޖަލީލް، ރަޒާން ރާމިޒް އަދި މަލީހާ ވަހީދު (މަލް)

'ނޮވެމްބަރ' ފިލުމުގެ ރެޑް ކާޕެޓު - ފޮޓޯ: ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓް

މީ އަލަށް ތައާރަފްވި ތަރިންގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އަންހެން ތިން ފަންނާނުންނެވެ. މަލް އަދި ނަތާގެ ހެދުމުގެ ކުލަ ގުޅުވާލާފައި ހުރި ނަމަވެސް މިއީ ދެ ޑިޒައިނަރެއްގެ މަސަތްކަތެވެ. މަލްގެ ހެދުން ފަރުމާ ކޮށްދީފައި ވަނީ ރަޒީ އެވެ. "ފަންކީ" އައިނަކާއި ރީތި އަތްދަބަހުން ސްޓައިލް ކޮށްލަދީފައި ހުރީ އަސަދުﷲ ތައުފީގެވެ. ހެދުމާއި ފައިވާނުގައި އިން ޓައި ގުޅުވާލާފައި ހުރި އިރު ސުނީލް ފަރުމާކުރި ހެދުމެއްގައި ހުރި ނަތާގެ "ލޫކް" އިން އެންމެ ފާހަގަވީ އޭނާގެ ހެއާ ސްޓައިލެވެ. "ސްޕޭސް ބަން" ސްޓައިލަށް އިސްތަށިގަނޑު ހަދާދީފައި ވަނީ ޝައިން އެވެ. ރެކްސްގެ ކަޅު ކުލައިގެ އައުޓްފިޓް ތައްޔާރުކޮށްދިނީ ސޭންޑީ އެވެ.

ފެޝަން

Popular