18 Mar 2018

ސެލެބްރިޓީ ޑައިރީ: އަޒޭ އަދިވެސް ސިންގަލްކޮށް ކީއްވެ؟

ލޯތްބާއި އަޅާލުމާއި ކުލުނާއި އަދަބު އަހުލާގު ކިޔައިދޭން އަޒޭ އަކީ ބޭޑް ޗޮއިސްއެއް ކަމަށް ބަޔަކަށް ހީވިޔަސް މި އިންޓަވިއު ކިޔާލުމުން އެ ހިޔާލު އެއްކޮށް ބަދަލުކޮށްލާނެ އެވެ.

Editor's Pick

Popular

Latest Galleries